Email Hosting

iziMail-XS

1 Hộp Mail
1GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

iziMail-S

5 Hộp Mail
5GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

iziMail-M

10 Hộp Mail
10GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

iziMail-L

20 Hộp Mail
20GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

iziMail-XL

50 Hộp Mail
50GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

iziMail-XXL

100 Hộp Mail
100GB dung lượng
Hỗ trợ gửi email có dung lượng tối đa 25 MB
Cho phép 200 email gửi trong 1 giờ
Mã hóa email
Tạo email nhóm
Hỗ trợ Webmail
Bản Điều Khiển Quản Lý email
Hỗ trợ đổi password
Hỗ trợ POP3 / POPS / SMTP / SMTPS / IMAP / IMAPS
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email
Giám sát email
Chứng thực SPF/DKIM
SSL miễn phí
Catch all email
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế
Đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 qua Ticket và Call Center
Backup hàng ngày
Đảm bảo không bị mất email

Powered by WHMCompleteSolution